KPFs vedtekter

Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 28.04.07. ​Siste endring vedtatt av Representantskapsmøtet 2016

§ 1 – KPFs basis

Kristent Pedagogisk Forum bygger sin virksomhet på kristen tro og tradisjon.


§ 2 – KPFs formål

Kristent Pedagogisk Forums formål er ut fra et kristent grunnsyn og et pedagogisk ståsted, å vekke og stimulere til ansvar for barn og unges oppvekst, utdanning og dannelse.


§ 3 - KPFs program

Kristent Pedagogisk Forum arbeider for at:
• den kristne og humanistiske arv som det norske samfunnet bygger på, blir videreført og forvaltet i skole og barnehage.
• den offentlige skolen og barnehagene skal forholde seg slik til verdiutfordringer og livssynspørsmål at barn og unge med ulik erfaringsbakgrunn, kjenner seg inkludert.
• etiske, åndelige og moralske spørsmål får nødvendig plass og oppmerksomhet i barn og unges oppvekst, og behandles med kompetanse og engasjement.
• samarbeidet mellom skole og barnehage, hjemmet og alle institusjoner som er avgjørende for barn og unges oppvekst, fungerer til deres beste.


§ 4 - KPFs virksomhet

Kristent Pedagogisk Forum organiserer sitt arbeid i 3 virksomhetsområder:
• Interessepolitisk arbeid - Gjennom uttalelser og deltakelse i den offentlige debatt om sentrale oppvekst-, skole- og barnehagespørsmål, søker KPF å påvirke politiske myndigheter.
• Informasjonsarbeid - Gjennom publikasjoner, egne nettsider og andre egnede kanaler.
• Pedagogisk utviklingsarbeid - Gjennom lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale prosjekter, samt ved seminarer, kurs og konferanser. Gjerne i samarbeid med andre og også gjennom å tilby KPFs kompetanse på konsulentbasis.


§ 5 - Medlemskap i KPF

5.1 Kristent Pedagogisk Forum består av enkeltmedlemmer. Medlemskap er åpent for alle som kan slutte seg til KPFs formål.
5.2 Medlemskapet opphører straks et medlem melder seg ut, eller dersom kontingenten ikke betales på 2 år.
5.3 Medlemmer mottar medlemspublikasjon og får rabatt på enkelte arrangement i KPFs regi.


§ 6 – Representantskapets oppgaver

Representantskapsmøtet er Kristent Pedagogisk Forums øverste myndighet og holdes hvert 2. år.

6.1 Representantskapsmøtet avgjør følgende saker:
• Endring av vedtekter
• Endring av kontingentsatser
• Saker som landsstyret legger fram for behandling.

6.2 Representantskapsmøtet skal orienteres om, og kan komme med uttalelser knyttet til: • Landsstyrets 2 siste årsmeldinger
• Landsstyrets 2 siste årsregnskaper
• Landsstyrets strategimelding med økonomiplan for kommende 2-årsperiode

6.3 Representantskapsmøtet foretar følgende valg:
• Valg av styreleder
• Valg av landsstyre
De som velges til ulike verv, tiltrer straks representantskapsmøtet er avsluttet.


§ 7 – Representantskapets sammensetning

Representantskapet består av landsstyrets faste medlemmer og 9 representanter som velges av KPFs medlemmer i direktevalg.
Vararepresentanter til landsstyret og ansatte i KPF har møte- og talerett på representantskapsmøtene.


§ 8 – Valgordning for direktevalg av medlemmer til representantskapet

8.1 Styret er sammen med administrasjonen ansvarlig for gjennomføringen av valget.

8.2 Valget finner sted i perioden juli – desember det året det ikke avholdes ordinært representantskapsmøte.

8.3 Representantene velges for 4 år, og har sete i representantskapet inntil nytt valg er foretatt og valgresultatet offentliggjort. Halvparten – 4 eller 5 – velges annethvert år.

8.4 Alle medlemmer av Kristent Pedagogisk Forum kan avgi stemme, og med unntak av ansatte, er alle medlemmer valgbare til representantskapet.

8.5 Senest 3 måneder før fristen for å avgi stemme går ut, skal medlemmene orienteres om valgordningen, og inviteres til å foreslå kandidater til representantskapet.

8.6 Styret og administrasjonen nominerer og alle de nominerte skal ha sagt seg villig til å la seg velge.

8.7 Nominasjonslisten skal gjøres kjent for medlemmene senest 2 uker før stemmene skal være avgitt.

8.8 Stemmene avgis som poststemme eller per e-post. Ved bruk av poststemme, må sendingen være poststemplet innen den frist valgkomiteen har oppgitt.

8.9 De 4 eller 5 som får flest stemmer, får sete i representantskapet. De 4 eller 5 neste blir vararepresentanter.

8.10 I sitt første møte velger representantene selv sin ordfører.


§ 9 – Representantskapsmøtets øvrige ordninger

9.1 Ordinært representantskapsmøte finner sted i løpet av månedene mars-mai hvert andre år.

9.2 Landsstyret innkaller til representantskapsmøte senest 2 måneder før dette. Ekstraordinært representantskapsmøte kan innkalles av landsstyret på kortere varsel.
Med innkallingen følger forslag til saksliste og dagsorden.

9.3 Forslag til endringer i vedtektene, eller andre saker som ønskes fremmet på representantskapsmøtet, må være landsstyret i hende innen 01. januar det året ordinært representantskapsmøte avholdes.

9.4 Landsstyret sender ut sakspapirer senest 3 uker før ordinære representantskapsmøter.

9.5 Minst 9 representanter må være tilstede for at representantskapet er beslutningsdyktig.

9.6 Ved stemmelikhet har representantskapets ordfører dobbelstemme.

9.7 Endring av vedtekter krever simpelt flertall.

9.8 Grunnprinsippet i § 1 kan ikke endres.


§ 10 – Landsstyrets oppgaver

10.1 Landsstyret er ansvarlig for KPFs strategiske arbeid, og herunder ligger ansvar for KPFs drift og økonomi.

10.2 Landsstyret har ansvar for rekruttering av nye medlemmer

10.3 Landsstyrets leder uttaler seg på KPFs vegne. Styreleder kan gi andre uttalerett begrenset til enkeltsaker eller for en avgrenset periode.

10.4 Landsstyret velger selv sin nestleder.

10.5 Landsstyret er sammen med administrasjonen ansvarlig for gjennomføringen av valg på de 9 direktevalgte representantene i representantskapet.

10.6 Landsstyret og administrasjonen forbereder valg av landsstyre. Forslagene til kandidater skal gjøres kjent sammen med øvrige saker til representantskapsmøtet, dvs senest 3 uker før dette.


§ 11 – Landsstyrets sammensetning

11.1 Landsstyret består av leder og 6 styremedlemmer. Disse velges i representantskapsmøtet.

11.2 Til landsstyret kan bare velges personer som er medlemmer i KPF, og som bekjenner kristen tro.

11.3 Landsstyrets leder velges for 2 år. Medlemmer velges for 4 år. 3 medlemmer annethvert år.

11.4 I tillegg velges 3 vararepresentanter med valgperiode på 2 år.

11.5 Landsstyrets første varamedlem innkalles til hvert styremøte og har uttale – og forslagsrett.


§ 12 – Ordninger for utvalg

Kristent Pedagogisk Forum oppretter utvalg etter behov.


§ 13 – Ordninger for områdelag, lokal- og regionslag

I de områder KPF-medlemmer ønsker det, organiserer de seg i områdelag, lokal- eller regionslag.


§ 14 - Oppløsning

Representantskapsmøtet kan med 3⁄4 flertall blant de stemmeberettigede beslutte at organisasjonen skal oppløses. Etter slik beslutning skal representantskapet bestemme hvordan organisasjonens midler skal disponeres. De organisasjoner/tiltak som blir tilgodesett, må imidlertid ha et formål som i sterk grad samsvarer med Kristent Pedagogisk Forums. 

 

Powered by Cornerstone